Phương thức thanh toán

Phong Vũ chấp nhận thanh toán theo các phương thức:

Tiền mặt tại điểm bán,Quẹt thẻ VISA, MASTER (Phí quẹt thẻ khách hàng chịu)

Tiền gửi ngân hàng

Thanh toán COD (nhận hàng thanh toán)