Chương trình áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022